notenwerte.pdf (665.63KB)
notenwerte.pdf (665.63KB)
achtelnote.pdf (65.95KB)
achtelnote.pdf (65.95KB)


viertelnote.pdf (64.38KB)
viertelnote.pdf (64.38KB)